" จุดเริ่มต้นของคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ "

ความเป็นมา

           “คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพ” นโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ คือ การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่ม อุตสาหกรรม (Cluster Development) เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า “คลัสเตอร์ (Cluster)” เป็นเครื่องมือและกลไกอันสำคัญในการเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินกิจกรรมสร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างความเชื่อมโยงใน กลุ่มและระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผสานการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากร ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิด เครือข่ายคลัสเตอร์ในการรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมอาหาร แห่งอนาคต ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในแนวตั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมทั้งสร้างความร่วมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรม สนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นกลุ่มพลังขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบให้เจริญเติบโต อย่างมีแบบแผน อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ ในการพัฒนาศักยภาพหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างฐานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วิสัยทัศน์ของคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ

"ผู้นำนวัตกรรมอาหารอนาคต คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

                                                                                                     

สัญลักษณ์ของคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ

                                                                                                        

                 เพราะคลัสเตอร์อาหารอนาคต คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห่งอนาคตในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยอาหารฟังก์ชั่น อาหารสุขภาพ อาหารอินทรีย์ อาหารทาง การแพทย์และอาหารนวัตกรรมใหม่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มี คุณภาพมาตรฐานระดับสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก ภายในคลัสเตอร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความ เข้มแข็งอย่างมั่นคงต่อไป

สีเขียว หมายถึง การักษาสมดุลของธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ และหลีกเลี่ยงการใช้สาร สังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค อีกทั้งยังแสดงถึงการเติบโต แข็งแรงและยั่งยืนเพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพของประเทศไทย

สีฟ้ำ หมายถึง ความเชื่อมั่นและความไว้ใจของทั้งผู้ผลิตที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และผู้บริโภคที่จะมั่นใจได้ว่า อาหารที่รับประทานเข้าไปปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภ

สีส้ม หมายถึง ทาให้ผู้บริโภครู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้น และเป็นสีที่สื่อถึงความสุขที่ผู้ผลิตต้องการจะส่งมอบความสุขนี้ ให้แก่ผู้บริโภค รูปคน หมายถึง สมาชิกคลัสเตอร์อาหารแห่งอนาคต (รูปคนด้านซ้ายมือ) ที่ร่วมมือกันผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยที่ดีต่อสุขภาพส่ง มอบให้แก่ผู้บริโภค (รูปคนด้านขวามือ)

รูปช้อนส้อม หมายถึง สัญลักษณ์ที่สื่อถึงอาหาร