หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรม/ข่าวสาร

การประกวดคลัสเตอร์อนาคตต้นแบบดีเด่น


​ชาวคลัสเตอร์อาหารอนาคต ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ กสอ. ในงานสรุปผลและประกวดคลัสเตอร์อาหารอนาคตต้นแบบดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561


กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ


กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มคลัสเตอร์อาหารอนาคตฯ


พัฒนากลุ่มให้มีนวัตกรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ครั้งที่ 3


พัฒนากลุ่มให้มีนวัตกรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก “คุณวิศรุต เคหะ สุวรรณ Innovative & Visual Thinker”


กิจกรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มิ.ย. 61


สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร


ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มฯ เพื่อก้าวสู่ปีที่ 2


ทบทวนแผนคลัสเตอร์อาหารอนาคตสู่ปีที่ 2 ด้วย Visual thinking โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นองค์กรและสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์ รวมถึงเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้