หน้าแรก | กิจกรรม/ข่าวสาร

กิจกรรม/ข่าวสาร

สมาชิกคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thaifex 2018


คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ นำสินค้ามาจัดแสดงร่วมกันในงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ จัดประชุม Focus Group


คลัสเตอร์อาหารอนาคต พื้นที่กรุงเทพฯ จัดประชุม Focus Group เรื่องบทบาทของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยากับอาหารแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย สถาบันอาหาร


ขอรับทุนนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)


สมาชิกของคลัสเตอร์ได้นำเสนอแผนนวัตกรรมและ Pitching ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติรอบ Fast Track


พัฒนากลุ่มให้มีนวัตกรรมด้านอาหารปั้นไอเดียธุรกิจใหม่ๆ อย่างรวดเร็วภายใน 5 วัน


สมาชิกคลัสเตอร์อาหารอนาคตเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการคิดเชิงออกแบบพร้อมกับเครื่องมือในการออกแบบนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ


จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อแสดงตัวตนของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตลาด (Directory, Brochure, Website)


การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “Directory” ของกลุ่มคลัสเตอร์อาหารอนาคต